Bioasekuracja


Biosakuracja to bezpieczeństwo biologiczne począwszy od produkcji zbóż, pasz przez hodowlę zwierząt aż do produktu spożywczego. W produkcji zwierzęcej to biologiczna ochrona stada zwierząt obejmująca działania zmierzające do ochrony stada przed czynnikami zakaźnymi.
Zasady bioasekuracji należy stosować poczynając od produkcji podstawowej.

Produkcja podstawowa to produkcja na poziomie gospodarstwa, czyli uprawa i hodowla a także łowiectwo i rybołówstwo. Produkty podstawowe to zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby, jaja, mleko, miód, jagody itp. Aby zapewnić tym produktom bezpieczeństwo należy:

okresowo, w zależności od potrzeb przeprowadzać dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich, maszyn, środków transportu i urządzeń rolniczych,
używać wody pitnej lub czystej,
zapobiegać aby zwierzęta ( najczęściej koty), szkodniki: myszy i szczury nie zanieczyściły produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
zapobiegać rozszerzaniu się chorób przez zastosowanie środków ostrożności.
W gospodarstwie powinno być wydzielone miejsce do składowania środków dezynfekcyjnych zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, powinny znajdować się maty dezynfekcyjne.

Wejścia do budynków inwentarskich powinny być oznakowane tablicą z napisem: ,, Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

Istotną zasadą bioasekuracji jest przestrzeganie kwarantanny zakupionych, wprowadzanych do stada nowych zwierząt. Kwarantanna powinna trwać ok. 4 tygodni.

Ze względu na bezpieczeństwo liczba wizytujących osób powinna być ograniczona do minimum a personel obsługujący bezwzględnie powinien przestrzegać zasad bioasekuracji.

Wszystkie zasady bioasekuracji mają istotne znaczenie dla uchronienia stada przed chorobami a konsekwencje ich nieprzestrzegania ponosi wielu rolników, w ty m również ci, którzy tych zasad przestrzegają.

Należy pamiętać , że stosując wszelkiego rodzaju preparaty dezynfekcyjne czy biobójcze należy prowadzić ewidencję tychże środków.
(żródło: http://wodr.poznan.pl)